ผลงาน / พอร์โต้โก ท่าจีน - สมุทรสาคร
< >

ชื่อโครงการ : พอร์โต้โก ท่าจีน 

เริ่มก่อสร้าง : 2 มกราคม 2562

สิ้นสุดก่อสร้าง : 15 มิถุนายน 2562

สถานที่ : สมุทรสาคร

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด